Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Nadzor općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - pravni izvori

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

(„Narodne novine“, br. 33/0160/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03., 129/05.,

 109/07., 36/09., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.).

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304