Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Nadzor općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave - opće informacije

Odjel za opću upravu obavlja poslove sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi jer je obveza predsjednika predstavničkog tijela da dostavlja opće akte zajedno s izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovnikom na nadzor zakonitosti predstojniku ureda državne uprave.

Kada predstojnik ocijeni da je opći akt u suprotnosti s Ustavom i zakonom ili da su u postupku donošenja počinjene nepravilnosti, bez odgode, a sukladno članku 80. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi daje uputu predsjedniku predstavničkog tijela da u roku od 15 dana od primitka upute otkloni uočene nedostatke. Ako predstavničko tijelo ne postupi po uputi predstojnika i ne otkloni uočene nedostatke u propisanom roku, predstojnik donosi odluku o obustavi od primjene općeg akta u roku od 15 dana od isteka roka za otklanjanje nedostataka prema uputi predstojnika.

Sukladno odredbi članka 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan ako ocijeni da je općim aktom predstavničkog tijela povrijeđen zakon ili drugi propis, u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta donijeti će odluku o obustavi općeg akta, te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke u općem aktu. Ako predstavničko tijelo ne otkloni uočene nedostatke, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan dužan je bez odgode o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta, a on će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke o obustavi.

Ukoliko predstojnik odluku općinskog načelnika, gradonačelnika odnosno župana o obustavi općeg akta ocijeni osnovanom, donijeti će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg akta od primjene, a ukoliko ne potvrdi odluku u roku od 8 dana, obustava od primjene općeg akta prestaje.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304