Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ugostiteljske usluge koje se mogu pružati na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo sukladno posebnim propisima i koje pruža ugostiteljske usluge.

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora:

 • biti upisano u Upisnik poljoprivrednika kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 • imati pravo korištenja objekta i/ili zemljišta u kojem, odnosno na kojem će se pružati ugostiteljske usluge
 • objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu mora ispunjavati minimalne uvjete i uvjete za kategoriju
 • građevina koja je, odnosno u kojoj je objekt u kojem će se pružati usluge, mora ispunjavati uvjete „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.

Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta, propisani su općim dijelom i prilozima Pravilnika:

Iznimno, ako je u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva za izdavanje rješenja o odobrenju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine, ako ispunjava propisane uvjete.

Iznimno, izdat će se privremeno rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, ako zahtjevu priloži izvršnu građevinsku dozvolu ili izvršno rješenje o izvedenom stanju građevine i ispunjava ostale propisane uvjete, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

 

Potrebni dokumenti

 1. 1. zahtjev - vidi pod E-postupak
 2. 2. preslika osobne iskaznice ili putovnice nositelja ili člana poljoprivrednog gospodarstva
 3. 3. dokaz o pravu korištenja objekta ili zemljišta za kamp (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. 4. preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika
 5. 5. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) i to:

a) uporabna dozvola

b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti, ako su izdani, odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19):

         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja).

Uvjerenje katastarskog ureda da je građevina u kojoj se nalazi smještajni objekt izgrađena do 15. veljače 1968. godine može se priznati kao dokaz o uporabljivosti ako je izdano do 1. siječnja 2014. godine ili ako je uvjerenje istog tijela izdano i u 2014. godini, a povodom zahtjeva podnesenog do 31. prosinca 2013. godine.

         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m² – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera.

c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

    Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji.

          Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola

 1. 6. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe.

 

Naknada                               

Upravna pristojba  
 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19)
              20 HRK        
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33.3.b. Uredbe
70 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima.

 

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)).

 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše.
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.
 • Odobrenje/rješenje za obavljanje djelatnosti može se, na zahtjev, od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost (izvršnog rješenja).

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb

s naslovom: e-zahtjev - OPG

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu gdje se objekt nalazi

 

Propisi:

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (Narodne novine, broj 54/16 i 69/17)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (Narodne novine, broj 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (Narodne novine, broj 140/15)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

 

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

 

Odjava pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu/obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304