Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Upravna inspekcija - opće informacije

Upravna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti.

Poslovi upravne inspekcije obavljaju se sukladno Zakonu o upravnoj inspekciji („Narodne novine“, broj 15/18), a obuhvaćaju nadzor primjene zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela i upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;  nadzor primjene zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; nadzor primjene zakona kojim se uređuje upravni postupak i nadzor primjene propisa o uredskom poslovanju u tijelima i upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju djelatnost na području županije, u dijelu obavljanja javnih ovlasti; te obavlja i druge poslove sukladno članku 4. Zakona o upravnoj inspekciji.

Upravna inspekcija provodi inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti te postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji. 

Neposredni inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u nadziranom tijelu, kao i u uvjete i način rada nadziranog tijela, u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije, a iznimno izvan godišnjeg plana rada.

Posredni inspekcijski nadzor provodi se izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

Predstavke
Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora. Predstavka nije zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (kako podnositelji predstavki ponekad smatraju). O postupanju temeljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke. Ako se predstavka odnosi na nezakonitosti u vođenju upravnog postupka i/ili na određeni upravni akt, a podnositelj predstavke je stranka u tom upravnom postupku, svoja prava prvenstveno treba štititi korištenjem raspoloživih pravnih lijekova.

Predstavka se može podnijeti: u pisanom obliku (poštom) na adresu: Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za opću upravu, Stjepana i Antuna Radića 36, 44000 Sisak, putem elektroničke pošte (upravna.inspekcija@udu-smz.hr), telefaxa na broj: 044/500-025, osobno. 
Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje. 

Pravo prednosti pri zapošljavanju
Osim provedbe neposrednih i posrednih inspekcijskih nadzora i postupanja po predstavkama, upravna inspekcija nadzire provedbu odredaba zakona kojima je uređeno ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji, obavlja druge poslove iz djelokruga Ureda državne uprave po posebnom nalogu, surađuje s drugim inspekcijskim službama itd. 

Nadležnost Upravne inspekcije Ureda odnosi se na provedbu odredaba u pravu prednosti pri zapošljavanju u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Državni inspektorat, Inspekcija rada nadzire provedbu odredaba o pravu prednosti pri zapošljavanju u javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske kao i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima. 
Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, može podnijeti zahtjev/predstavku upravnoj inspekciji Ureda za provedbu inspekcijskog nadzora u roku propisanom posebnim zakonom. 
Ukoliko upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenoga inspekcijskog nadzora.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304