Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ugostitelji

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Ugostitelj može biti trgovačko društvo, zadruga, trgovac pojedinac ili obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, sa sjedištem u Hrvatskoj ili s poslovnim nastanom i registriranom ugostiteljskom djelatnošću u drugoj državi ugovornici Europskoga gospodarskog prostora ili Švicarskoj konfederaciji, u skladu s pravima o slobodi poslovnog nastana i slobodi prekograničnog pružanja usluga, ako ispunjava uvjete za obavljanje ugostiteljske djelatnosti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Za izdavanje rješenja, ugostitelj mora:

 • biti registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • za ugostiteljski objekt u kojem će se obavljati ugostiteljska djelatnost, ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivosti“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) – vidi pod Potrebni dokumenti – točka 4.
 • objekt mora ispunjavati uvjet zaštite od buke (Ministarstvo zdravstva) prema Zakonu o zaštiti od buke (Narodne novine, broj 30/09, 55/13,153/13, 41/16 i 114/18).

Opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

   Skupina „Hoteli“:

          Skupina „Kampovi“:

          Skupina „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“:

          Skupina „Restorani, Barovi, Catering objekti, Objekti jednostavnih               usluga“:

 

Potrebni dokumenti:

Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. 1. zahtjev - vidi pod E-postupak
 2. 2. izvadak iz sudskog (za ugostitelja – pravnu osobu) ili obrtnog registra (za ugostitelja – fizičku osobu)
 3. 3. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. 4. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19) i to:

a) uporabna dozvola

b) u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti, ako su izdani, odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17 i 39/19):

         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja).

Uvjerenje katastarskog ureda da je građevina u kojoj se nalazi smještajni objekt izgrađena do 15. veljače 1968. godine može se priznati kao dokaz o uporabljivosti ako je izdano do 1. siječnja 2014. godine ili ako je uvjerenje istog tijela izdano i u 2014. godini, a povodom zahtjeva podnesenog do 31. prosinca 2013. godine.

         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m² – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera. 

c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i sljedeći akti i dokumenti:

    Za rekonstruirane građevine:

– rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji.

          Za legalizirane građevine:

– rješenje o izvedenom stanju na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

– rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju važećeg Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola

 1. 5. rješenje Ministarstva zdravstva o provedenim mjerama za zaštitu od buke (sukladno članku 2. Pravilnika o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke (Narodne novine, broj 91/07) - obvezi utvrđivanja jesu li provedene mjere za zaštitu od buke podliježu sve djelatnosti koje se koriste izvorima buke, a čija emisija buke može u okolnim boravišnim i/ili radnim prostorima izazvati emisiju buke koja prelazi dopuštene granice)
 2. 6. dodatni dokumenti – ovisno o stanju prostora i opreme objekta (npr. atesti), na zahtjev službene osobe.

Iznimno, ugostitelju će se izdati rješenje o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta u prostoru stambene namjene za ugostiteljski objekt vrste soba, apartman, studio apartman i kuća za odmor, s tim da je za objekte koji se nalaze u zgradi čija je građevinska površina veća od 400 m² prethodno potrebno ishoditi pozitivno mišljenje tijela nadležnog za zaštitu od požara. 

Iznimno, ako je za zgradu u kojoj će se obavljati ugostiteljska djelatnost u roku podnesen zahtjev za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine nadležnom upravnom tijelu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, sukladno posebnom propisu kojim je uređeno postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama, ugostitelju će se, ako ispunjava propisane uvjete, izdati privremeno rješenje o obavljanju ugostiteljske djelatnosti u nekoj od vrsta ugostiteljskih objekata, do izvršnosti rješenja kojim će se odlučiti o zahtjevu za donošenje rješenja o izvedenom stanju, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.

 

Naknada                      

Upravna pristojba
 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19)
20 HRK
 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33. Uredbe, kako slijedi:

Za rješenje o utvrđivanju minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju, za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom (terase), plaćaju se pristojbe u iznosima utvrđenim prema vrsti ugostiteljskog objekta:

 1. 1. utvrđivanje minimalnih uvjeta za ugostiteljske objekte koji se ne kategoriziraju, i to:

a) vrste: restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane, pripremnica obroka (catering)

140 HRK

b) vrste: noćni klub, noćni bar, disco klub

560 HRK

c) vrste: kavana, caffe-bar, pivnica, buffet, krčma, konoba i klet

210 HRK

d) vrste: objekt jednostavnih usluga u kiosku, objekt jednostavnih brzih usluga, objekt jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu ili priključnom vozilu, objekt jednostavnih usluga u šatoru, objekt jednostavnih usluga na klupi, objekt jednostavnih usluga na kolicima (ili sl. napravama)

140 HRK

e) vrste: prenoćište, odmaralište za djecu, hostel, planinarski dom, lovački dom, učenički ili studentski dom, ili akademis, objekt za robinzonski smještaj

210 HRK

f) vrste: kamp odmorište

210 HRK

 1. 2. utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju za ugostiteljske objekte:

a) vrste: hotel, aparthotel, hotel baština (heritage), turističko naselje, turistički apartmani, pansion, difuzni hotel, integralni hotel (udruženi) lječilišne vrste i hoteli posebnog standarda:

           – do 100 smještajnih jedinica

700 HRK

           – preko 100 smještajnih jedinica

1.050 HRK

b) vrsta: kamp:

          – do 100 smještajnih jedinica (do 300 osoba)

700 HRK

          – preko 100 smještajnih jedinica

1.050 HRK

c) vrste: soba, apartman, studio apartman, kuća za odmor

140 HRK

 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba pred tijelima državne uprave, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.1.
35 HRK
 • za rješenja za koja nije propisana posebna pristojba, a koja izdaje Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 2.2. 
50 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima.

 

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)).

 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta

 • Obrazac zahtjeva se ispuni i vlastoručno potpiše.
 • Obrazac zahtjeva se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.
 • Rješenje za obavljanje djelatnosti može se, na zahtjev, od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon ishođenja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost (izvršno rješenje).

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grad Zagreb

s naslovom: e-zahtjev - ugostitelji

 

Nadležno tijelo i propisi

Za vrste ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“, za vrste hotela i vrste kojih se kategorije označavaju zvjezdicama, te iz skupine „Kampovi“, za vrstu Kamp:

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

 

Za ostale vrste ugostiteljskih objekata nadležni su prema mjestu gdje se objekt nalazi:

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba

 

Propisi:

 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 85/15, 121/16, 99/18 i 25/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Narodne novine, broj 56/16)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Narodne novine, broj 54/16 i 68/19)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine ostali ugostiteljski objekti za smještaj (Narodne novine, broj 54/16, 69/17)
 • Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina "Restorani", "Barovi", "Catering objekti" i "Objekti jednostavnih usluga" - neslužbeno pročišćeni tekst: (Narodne novine, broj 82/07, 82/09, 75/12, 69/13, 150/14)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu („Narodne novine“ broj 9/16,  54/16,  61/16 i  69/17)
 • Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 54/16 i 69/17)
 • Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste Hotel (Narodne novine, broj 9/16)
 • Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisnicima o pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu  (Narodne novine, broj 5/08)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (Narodne novine, broj 140/15)
 • Pravilnik o utvrđivanju posebnog standarda – hrvatska autohtona kuhinja („Narodne novine“ broj 60/11)

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u vrsti, odnosno vrsti i kategoriji ugostiteljskog objekta.

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba, podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rješenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta 

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu/vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta za smještaj 

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za posebni standard 

 

Zahtjev za dodjelu oznake kvalitete 

 

Odjava obavljanja ugostiteljske djelatnosti u ugostiteljskom objektu 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304