Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ostale turističke usluge (iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju)

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

Usluge mogu pružati pravne ili fizičke osobe tj. trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici registrirani za pružanje ostalih usluga u turizmu, za koje trebaju ishoditi rješenje nadležnog tijela za pružanje tih turističkih usluga.

Pravna ili fizička osoba koja pruža usluge dužna je korisnike usluga osigurati od posljedica nesretnog slučaja. Jedinice lokalne samouprave odlukom propisuju uvjete i mjesta za pružanje tih usluga.

 

Potrebni dokumenti

Za ishođenje rješenja potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 1. 1. zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. 2. preslika izvatka iz sudskog registra, odnosno rješenja o upisanom obrtu i/ili preslika obrtnice
 3. 3. dokaz o pravu korištenja sredstava pružanja usluga
 4. 4. dokaz o uporabljivosti građevine (uporabna dozvola i druge isprave kojima se dokazuje uporabljivost prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, 153/13 i 20/17)
 5. 5. koncesijsko odobrenje za mjesto pružanja usluga
 6. 6. polica ili ugovor o osiguranju korisnika usluga od posljedica nesretnog slučaja.

 

Naknada

Upravna pristojba
 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17, 37/17

            20 HRK

 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama i Grad Zagreb, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33.4.c.
70 HRK

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima.

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

– popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe.

 

E-POSTUPAK za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ostalih turističkih usluga

 • Obrazac izjave se ispuni i vlastoručno potpiše.
 • Obrazac izjave se pošalje na e-poštu nadležnog postupovnog tijela, zajedno sa svim potrebnim dokumentima i potvrdom o e-uplati pristojbe na račun – sve skenirano u PDF obliku.
 • Ukoliko se dokumenti pošalju e-poštom, nema obveze slanja klasičnom poštom ili fizičkim putem.
 • Rješenje za pružanje usluga može se, na zahtjev, od nadležnog postupovnog tijela dobiti e-poštom. Isto dobivate naknadno i klasičnom poštom. Krajnji rok je 60 dana od uredno podnesenog zahtjeva (u slučajevima kada se provodi posebni ispitni postupak (očevid)).
 • Nakon dobivanja rješenja možete započeti obavljati uslužnu djelatnost.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ostalih turističkih usluga

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada ZagrebaJedinstvena kontaktna točka

s naslovom: e-zahtjev – ostale turističke usluge

 

Nadležno tijelo i propisi

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluga

 

Propisi:

 

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o odobrenju za pružanje turističkih usluga

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja nadležnog ureda može se izjaviti žalba Ministarstvu turizma.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje ostalih turističkih usluga 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304