Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Turističke usluge u nautičkom turizmu

Uvjeti za obavljanje djelatnosti

 

Turističke usluge u nautičkom turizmu pružaju se u lukama nautičkog turizma - marinama  i drugim objektima za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata - nautičkom sidrištu, suhoj marini, odlagalištu plovila, u nautičkom dijelu luka otvorenim za javni promet te na plovnim objektima nautičkog turizma.

 

Pravna ili fizička osoba iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17) i javna ustanova koja upravlja zaštićenim područjima mogu pružati turističke usluge u marini i drugim objektima za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata te na plovnim objektima nautičkog turizma ako ishode rješenje da su ispunjeni uvjeti za pružanje tih usluga. Na njihov zahtjev,

- Ministarstvo turizma utvrđuje rješenjem ispunjavanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina, dok

- nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge rješenjem utvrđuje ispunjavanje minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma te

- nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba prema mjestu upisa plovnog objekta ili prema mjestu pružanja usluge rješenjem utvrđuje ispunjavanje uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma.

 

A. Za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina te za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma podnositelj zahtjeva mora:

 • biti registriran za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
 • imati pravo korištenja poslovnim prostorom ili objektom
 • imati koncesiju za korištenje marine i drugog objekta za pružanje usluga veza i smještaja objekata nautičkog turizma ako je ona potrebna prema posebnim propisima kojima se uređuju koncesije na pomorskom dobru
 • za objekt u kojem će se pružati usluga ispunjavati određene uvjete za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju objekta
 • dokazati da građevina, koja je, odnosno u kojoj je ugostiteljski objekt, ispunjava uvjet „uporabljivost“ građevine, prema Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17)– vidi pod Potrebni dokumenti – točka 5.
 • opći i posebni uvjeti za vrstu, odnosno vrstu i kategoriju luke nautičkog turizma propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (Narodne novine, broj 72/08)

 1. Luka nautičkog turizma - Marina – Prilog I.
 2. Odlagalište plovnih objekata, Suha marina – Prilog II.
 3. Sidrišta – Prilog III.

 

B. Za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma podnositelj zahtjeva mora:

 • biti registriran za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu
 • imati pravo korištenja plovnim objektom
 • imati izvod iz upisnog lista jahte ili očevidnika brodica
 • opći i posebni uvjeti za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma propisani su općim dijelom Pravilnika i prilozima Pravilnika:

       Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (Narodne novine, broj 69/08, 83/09, 49/15)  

1. Plovni objekt za izlete – Prilog I.

 2. Plovni objekt za krstarenje – Prilog II.

 

Potrebni dokumenti:

A. Za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina i ispunjavanju minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma, stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev – vidi pod E-postupak
 2. izvadak iz sudskog (za pravnu osobu), obrtnog (za fizičku osobu) ili sudskog registra ustanova (za javnu ustanovu).
 3. dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora (kupoprodajni ugovor, izvadak iz zemljišnih knjiga kao dokaz o pravu vlasništva, ugovor o zakupu i dr.)
 4. koncesijsko odobrenje (ako je koncesija potrebna prema posebnim propisima kojima se uređuju koncesije na pomorskom dobru)
 5. dokaz o „uporabljivosti“ građevine sukladno Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) i to:

a) uporabna dozvola

b)u smislu odredbe čl.175. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći akti i dokumenti ako su izdani odnosno pribavljeni na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu novog Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17):

         Za građevine izgrađene do 15. veljače 1968.:

– uvjerenje ureda za katastar i geodetske poslove da je građevina upisana u katastarskom operatu prije 15. veljače 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)

         Za građevine izgrađene od 16. veljače 1968. do 19. lipnja 1991.:

– konačna uporabna dozvola ili

– pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. lipnja 1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije

         Za građevine izgrađene od 20. lipnja 1991. do 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

–uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene

         Za građevine izgrađene od 01. listopada 2007.:

– konačna uporabna dozvola ili

– za objekte do 400 m2 – potvrda upravnog tijela da mu je dostavljeno završno izvješće nadzornog inženjera

c) u smislu odredbe čl.177. Zakona o gradnji, uporabnom dozvolom se smatraju i slijedeći   akti i dokumenti:

Za rekonstruirane građevine:

- rješenja o izvedenom stanju ili potvrda o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji, a sukladno čl. 177. stavku 3. Zakona o gradnji

Za legalizirane građevine:

- rješenje o izvedenom stanju na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 90/11)

- rješenje o izvedenom stanju za završenu zgradu na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/12)

d) izvadak iz zemljišne knjige ukoliko je iz zemljišnoknjižnog izvatka vidljivo da je građevina upisana u zemljišnoj knjizi sa zabilježbom da je prilikom upisa priložena uporabna dozvola.

 

B. Za ishođenje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma stranka podnosi sljedeću dokumentaciju:

 1. zahtjev – vidi pod e- postupak
 2. dokaz o registriranoj djelatnosti (presliku obrtnice/izvatka iz sudskog registra)
 3. dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom
 4. izvod iz upisnog lista jahte ili očevidnika brodova.

 

 

Naknada

Upravna pristojba

 • za zahtjeve koji se podnose Gradu Zagrebu sukladno Tar.br. 1 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi

(Narodne novine, broj 8/17, 37/17 i 129/17 )                                                                                   20 HRK

 • za rješenja koja izdaju Uredi državne uprave u županijama, Grad Zagreb i Ministarstvo turizma, naplaćuje se upravna pristojba sukladno Tar.br. 33., kako slijedi:

4. utvrđivanje uvjeta za:

 

b. luke nautičkog turizma, i to:

 

– sidrišta i odlagališta plovnih objekata

210 HRK

– suhe marine

700 HRK

– marine

d. kategorizaciju plovnih objekata                                                                                                   

1.050 HRK

210 HRK

 

 

Plaćanje upravnih pristojbi:

 • izravno na propisani račun neovisno o iznosu pristojbe
 • u iznosu do 100 kuna može se platiti i u državnim biljezima

 

Podaci za e-plaćanje upravne pristojbe:

 – popuniti prema podacima navedenim uz nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev za ishođenje rješenja – podaci za uplatu upravne pristojbe

 

Troškovi postupka (dnevnice, troškovi puta i smještaja za članove povjerenstva (ukoliko ih ima, naknadno se plaćaju)

 

E-POSTUPAK za ishođenje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina, o ispunjavanju minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma i o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina te ispunjavanju uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma  

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma 

 

Odjava pružanja usluga u nautičkom turizmu  

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije: Ministarstvo turizma, Uredi državne uprave u županijama, odnosno Grada Zagreba.

s naslovom: e-zahtjev – usluge u nautičkom turizmu

 

Nadležno tijelo i propisi

Za utvrđivanje minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina:

Ministarstvo turizma

Prisavlje 14, 10000 Zagreb

Tel.: +385 (0) 1 6169-111

 

Za utvrđivanje minimalnih uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma:

 Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu pružanja usluge.

 

Za utvrđivanje uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma:

Uredi državne uprave u županiji, Gradski ured Grada Zagreba prema mjestu upisa plovnog objekta ili prema mjestu pružanja usluge.

 

Propisi:

  

Odobrenje za obavljanje djelatnosti

Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga u nautičkom turizmu

 

 

Pravni lijekovi

Protiv rješenja ureda državne uprave u županijama odnosno upravnog tijela Grada Zagreba podnosi se žalba Ministarstvu turizma. Protiv rešenja koje donosi Ministarstvo turizma nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju marina, te ispunjavanju uvjeta za druge objekte za pružanje usluga veza i smještaja plovnih objekata nautičkog turizma 

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za vrstu plovnog objekta nautičkog turizma 

Odjava pružanja usluga u turizmu u luci nautičkog turizma/na plovnom objektu 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304