Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Priznavanje prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata

Pravo na besplatne udžbenike prema Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/0, 103/03,  148/13) i Pravilniku o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (NN 73/14)  ostvaruje redoviti učenik osnovne škole, redoviti učenik srednje škole, ako je;

1. dijete poginule, umrle ili nestale osobe pod okolnostima iz članka 6. 7. i 8. Zakona

2. dijete mirnodopskoga vojnog i civilnog invalida rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona

3. mirnodopski vojni i civilni invalid rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona.

 

Korisnik može ostvariti pravo na besplatne udžbenike ako redoviti novčani prihodi u njegovu kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj i ako to pravo ne može ostvariti po drugim propisima.

Zahtjev se podnosi u razdoblju od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine.

Zahtjevi ne podliježu naplati upravne pristojbe temeljem članka 93. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Kako se predaje zahtjev: Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika.

Korisnik je dužan priložiti sljedeće;

  • popunjeni zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 1)

  • izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike (Obrazac broj 2)

  • izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva (Obrazac broj 3)

  • broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi

  • originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan, ako ga podnositelj zahtjeva ima

  • pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

 

 

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti

  • Odjel za društvene djelatnosti

 

OBRAZAC:

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata 

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304