Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjuma

OSNOVNE INFORMACIJE I UPUTE

 

Sukladno odredbama članka 14. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (''Narodne novine'', br. 106/18., dalje: Zakon) prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se u razdoblju od 1. do 31. siječnja tekuće godine uredu državne uprave u županiji koji rješava u prvom stupnju o pravu na stambeno zbrinjavanje, a poziv za podnošenje prijava javno se objavljuje na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje u 2019. godini

Obrazac prijave

 

UVJETI ZA OSTVARENJE PRAVA

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti stranka i članovi njezine obitelji koji žive u zajedničkom kućanstvu pod uvjetom da:

1. u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine na području Republike Hrvatske, ili ako isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti

2. u vlasništvu ili suvlasništvu nemaju drugu useljivu obiteljsku kuću ili stan odgovarajuće stambene površine u drugim državama u kojima borave odnosno u kojima su boravili, ili da isti nisu prodali, darovali ili na bilo koji drugi način otuđili u zadnjih 15 godina prije podnošenja prijave na listu prvenstva odnosno pokretanja postupka po službenoj dužnosti

3. nisu stekli pravni položaj zaštićenog najmoprimca na području Republike Hrvatske i nisu ostvarili odgovarajuće pravo na stambeno zbrinjavanje po nekom drugom propisu ili nisu ostvarili drugo srodno pravo na području država u kojima borave i u kojima su boravili.

 

Članovi obitelji korisnika prava na obnovu objekata s IV., V. i VI. stupnjem oštećenja po propisu o obnovi i korisnika stambenog zbrinjavanja te članovi obitelji koji su ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje po drugim propisima na teret državnog proračuna mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrate iznos sredstava utrošenih u obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje ili uz umanjenje količine građevnog materijala predviđenog za darovanje za iznos sredstava utrošenih u obnovu odnosno stambeno zbrinjavanje odnosno umanjenje stambene površine.

 

Pravo na stambeno zbrinjavanje može ostvariti i osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan čija je stambena površina najmanje 30 % manja od propisane člankom 17. stavkom 1. Zakona, pod uvjetom da se isti nalazi na području primjene Zakona.

 

Pravo na stambeno zbrinjavanje može se ostvariti na sljedeće načine (u daljnjem tekstu: model stambenog zbrinjavanja):

1. najmom obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu (model A i C)

2. darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće (model D)

3. darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika i za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika (model E)

4. darovanjem neuseljive obiteljske kuće u državnom vlasništvu i građevnog materijala za njezinu obnovu ili rekonstrukciju (model B).

 

Pravo na stambeno zbrinjavanje ne mogu ostvariti osobe:

1. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 79/12., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) odnosno za kaznena djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

2. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv Republike Hrvatske

3. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv života i tijela

4. koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv spolne slobode, protiv spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te za kaznena djela protiv braka, obitelji i djece iz Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 125/11., 79/12., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) odnosno za kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa i kaznena djela protiv braka, obitelji i mladeži („Narodne novine“, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.)

5. koje su pravomoćno osuđene za kazneno djelo iz članka 3. stavka 1. Zakona o općem oprostu („Narodne novine“, br. 80/96.).

Osobe koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela iz točaka 3. i 4. ne mogu ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje u slučaju pravomoćne osude na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i više.

Za osobu protiv koje je potvrđena optužnica ili donesena presuda izdavanjem kaznenog naloga za kaznena djela iz točaka 1., 2., 3., 4. i 5. postupak utvrđivanja prava prekida se do pravomoćnosti sudske odluke.

 

Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu useljivu obiteljsku kuću ili stan izvan područja primjene Zakona, bez obzira na površinu, ne može ostvariti pravo na stambeno zbrinjavanje.


 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu objavljenom uz javni poziv.

 

Uz prijavu za stambeno zbrinjavanje podnositelj je za sebe i sve članove obitelji na koje se odnosi prijava za stambeno zbrinjavanje obvezan priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta za bodovanje prijave sukladno propisu o kriterijima za bodovanje zahtjeva/prijava za stambeno zbrinjavanje, i to ovisno o tome po kojem se kriteriju može ostvariti bodovanje:

 

 • za djecu predškolske dobi izvadak iz matične knjige rođenih, za djecu na redovnom školovanju potvrdu škole, fakulteta odnosno druge obrazovne ustanove;
 • obračunsku ispravu za isplatu plaće poslodavca ili ako osoba nije zaposlena dokaz o nezaposlenosti za punoljetne članove obitelji koji nisu na redovnom školovanju;
 • uvjerenje o prebivalištu nadležne policijske uprave za sve osobe na prijavi;
 • dokaz o najmu ili korištenju stambene jedinice, a za stanovanje u tuđoj stambenoj jedinici bez naknade potpisana izjava vlasnika stambene jedinice ovjerena kod javnog bilježnika;
 • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu člana obitelji smrtno stradalog, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;
 • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili ratnog vojnog invalida pripradnika Hrvatskog vijeća obrane;
 • dokaz o utvrđenoj invalidnosti;
 • potvrdu nadležnog tijela o utvrđenom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane;
 • pravomoćnu sudsku presudu o počinjenom nasilju u obitelji;
 • potvrdu o statusu prognanika, povratnika i izbjeglice.

 

 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se na obrascu nadležnom uredu državne uprave u županiji i obvezno sadrži:

 • ime i prezime podnositelja prijave te ime i prezime svih članova obitelji za koje se podnosi prijava
 • broj OIB-a podnositelja prijave i svih članova obitelji te JMBG ako ga podnositelj prijave posjeduje
 • adresu prebivališta i/ili boravišta
 • ime i prezime opunomoćenika za primanje pismena i njegova adresa (ako podnositelj prijave živi u inozemstvu)
 • naznaku i opis modela stambenog zbrinjavanja koji se traži
 • vlastoručni potpis podnositelja prijave.
   

Po zahtjevima za stambeno zbrinjavanje koji su bili uvršteni na liste prvenstva u 2018. godini, a po kojima nije pokrenut postupak prije stupanja na snagu Zakona, postupat će se prema odredbi članka 16. stavka 7. Zakona odnosno isti se prenose na liste prvenstva za 2019. godinu te im se iznova utvrđuje mjesto na listama prvenstva.

Nepravodobne i neuredne prijave neće se bodovati niti uvrstiti na liste prvenstva.

Pravodobne i uredne prijave uz koje nisu priloženi dokazi za bodovanje uvrstit će se na liste prvenstva, ali se neće bodovati.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Prijava za stambeno zbrinjavanje podnosi se u razdoblju od 1. siječnja do 31. siječnja 2019. godine.

 

NAČIN OBJAVE JAVNOG POZIVA

 

Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima za 2019. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči ureda državne uprave u županijama.

 

NAČIN OBJAVE BODOVANIH PRIJAVA

 

Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se redom liste prvenstva u skladu s osiguranim sredstvima za stambeno zbrinjavanje iz članka 4. Zakona i planom stambenog zbrinjavanja.

Pravodobne i uredne prijave boduju se u skladu s propisanim kriterijima i uvrštavaju na liste prvenstva koje sastavljaju za općine i gradove nadležni uredi državne uprave u županijama za tekuću godinu, boduju ih do 15. ožujka 2019. godine i objavljuju na svojim mrežnim stranicama i oglasnoj ploči.

Bodovane prijave na liste prvenstva razvrstavaju se po modelima stambenog zbrinjavanja, a sadrže redni broj, ime i prezime podnositelja prijave, broj članova obitelji i broj bodova.

Na objavljene liste prvenstva podnositelji prijave imaju pravo podnošenja primjedbe u roku od osam dana od dana njihove objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči, a izvršne liste moraju biti objavljene do 31. ožujka 2019. godine.

Primjedbe razmatra nadležni ured državne uprave u županiji te pisanim putem obavještava podnositelja.

Ako se tijekom postupka utvrdi da je podnositelj dao netočne podatke o činjenicama koje utječu na bodovanje prijave za listu prvenstva, prijava gubi mjesto na listi prvenstva koje je postigla na temelju tih podataka.

 

 

Prijave za stambeno zbrinjavanje podnose se na propisanom obrascu, u navedenom razdoblju, Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Službi za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Odjelu za stambeno zbrinjavanje i obnovu u:

 

Ispostavi Petrinja,

Ispostavi Glina,

Ispostavi Topusko,

Ispostavi Kutina i

Ispostavi Novska, kao i u

sjedištu Ureda, u Sisku, S. i A. Radića 36.

 

Na obrascu prijave navedena je sva potrebna dokumentacija za bodovanje koju je potrebno priložiti uz prijavu.

 

Za sve daljnje informacije možete se obratiti na sljedeće brojeve telefona:

 

Sisak, Sunja, Hrvatska Dubica, Hrvatska Kostajnica i Dvor

044/500-056 Marina Milković

044/500-054 Dubravka Lugarić Hrs

Petrinja

044/500-156 Svjetlana Kockar

044/500-159 Nevena Jandrić

Novska

044/500-135 Mirjana Anišić

Glina, Topusko, Gvozd

044/500-174 Jasmina Mudrešić Đureković

ili na telefaks 044/500-024.

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304