Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim

Zahtjev podnose članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili nakon proglašenja smrti zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.

Korisnik je, u postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 115. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz popunjeni i potpisani zahtjev na obrascu 1, dužan priložiti dokaze iz članka 5. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 12/2018):

a) pravomoćno rješenje o proglašenju smrti zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,

b) izvadak iz matice rođenih (ako je hrvatski branitelj rođen u inozemstvu, a nije upisan u nadležni matični ured),

c) izvadak iz matice vjenčanih (ako je hrvatski branitelj sklopio brak u inozemstvu, a nije upisan u nadležni matični ured).

 

Priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Zahtjev mogu podnijeti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja, članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatski vojni invalidi iz Domovinskog rata, ako se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:

  • teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika ili teške ozljede korisnika nastale zbog nesretnog slučaja
  • teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale zbog nesretnog slučaja
  • elementarne nepogode koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva
  • smrti člana uže obitelji korisnika koji je s njim živio u zajedničkom kućanstvu
  • novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice.

Korisnik je radi ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć iz članka 118. Zakona, dužan priložiti propisane dokaze iz članka 8. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 12/2018):

a) Obrazac broj 3

b) Obrazac broj 4 (popunjen od strane korisnika i punoljetnih članova kućanstva)

c) presliku osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika, a koje stanuju u njegovu stambenom prostoru

d) izvadak iz matice rođenih za korisnika i sve članove njegova kućanstva (ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva nisu upisani u nadležni Matični ured, a rođeni su u inozemstvu)

e) izvadak iz matice vjenčanih (ukoliko je brak sklopljen u inozemstvu, a nije upisan u nadležni Matični ured)

f) dokaz je li korisnik inozemne mirovine, za korisnika i sve članove kućanstva (izjava korisnika i članova kućanstva te potvrda banke u kojoj osoba prima inozemnu mirovinu ili isplatnog tijela, o visini ostvarene mirovine za prethodnu godinu ili prethodna tri mjeseca)

g) kupoprodajni ugovor, ukoliko je došlo do otuđenja motornih vozila ili nekretnina

h) pravomoćnu presudu o razvodu braka, ukoliko je brak korisnika razveden kada činjenica razvoda nije upisana u matici rođenih ili vjenčanih

i) ugovor o dodjeli stambenog prostora na korištenje, ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave, Grada Zagreba ili upravnog tijela te ugovor o najmu stambenog prostora ukoliko korisnik i članovi njegova kućanstva stanuju u stambenom prostoru fizičke osobe

j) potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o teškoj akutnoj, teškoj kroničnoj ili malignoj bolesti zbog koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć (ili u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika) sa šifrom bolesti (MKB) i dijagnozom bolesti ispisanom na hrvatskom jeziku

k) presliku medicinske dokumentacije za tešku akutnu, tešku kroničnu ili malignu bolest (za koju se podnosi zahtjev ili u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika) koja nije starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva te presliku medicinske dokumentacije za tešku ozljedu zbog koje se podnosi zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć odnosno otpusno pismo ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje bolničkog liječenja

l) rješenje o invalidnosti korisnika ili člana njegova kućanstva, u slučaju iz članka 17. stavka 2. točke a) ovog Pravilnika, od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju priznate invalidnosti prema propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dati izjavu)

m) dokaz o elementarnoj nepogodi u situaciji iz članka 118. stavka 1. točke c) Zakona (potvrda nadležnog tijela lokalne ili regionalne samouprave)

n) račune o troškovima pogreba koji glase na podnositelja zahtjeva (u situaciji iz članka 118. stavka 1. točke d) Zakona)

o) smrtni list (u situaciji iz članka 118. stavka 1. točke d) Zakona i

p) preslika kartice tekućeg računa korisnika.

 

Troškovi postupka: temeljem članka 135. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, u postupku ostvarivanja prava ne plaća se upravna pristojba.

 

Zahtjev se predaje osobno ili putem opunomoćenika.

 

Odgovorna služba:

  • Služba za društvene djelatnosti
  • Odjel za hrvatske branitelje 

Adresa , radno vrijeme, broj telefona: za sve lokacije na kojima je moguće ostvarivanje ovog prava navedeni su pod "ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE"

 

Zahtjevu je potrebno priložiti dokaze iz članka 5. (Obrazac 1) i članka 8. (Obrazac 2) Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji ("Narodne novine", broj 12/2018).

OBRASCI:

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304