Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Humanitarna pomoć

Prema Zakonu o humanitarnoj pomoći ( „Narodne novine“ br. 102/15) Služba za društvene djelatnosti Ureda državne uprave u Sisačko- moslavačkoj županiji nadležna za izdavanje rješenja:

 • prikupljateljima i pružateljima humanitarne pomoći  i
 • organizatorima humanitarnih akcija.

 

STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI

Pod stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći  podrazumijevaju se svi oblici kontinuiranog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći od strane neprofitnih pravnih osoba kojima je Ured državne uprave izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Zahtjev za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći podnose:

 • neprofitne pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje prikupljaju i pružaju humanitarnu pomoć na temelju javne ovlasti propisane posebnim zakonom
 • neprofitne pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj kojima je prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći registrirana djelatnost pod uvjetom da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili da joj je rješenjem odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju prijašnjeg Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10.)
 • zaklade, odnosno fundacije.

 

Uz zahtjev neprofitna pravna osoba dužna je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • presliku ovjerenog statuta, odnosno drugog akta o osnivanju kojim se uređuje ustrojstvo i djelokrug neprofitne pravne osobe,

 • program rada koji se odnosi na iduće tri godine od dana podnošenja zahtjeva,

 • dokaze da neprofitna pravna osoba ima osigurane izvršitelje, prostor i opremu potrebne za provedbu programa rada,

 • potvrdu porezne uprave iz koje je vidljivo da je pravna osoba ispunila obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od osam dana,

 • uvjerenje da se ni protiv pravne osobe ni odgovorne osobe u pravnoj osobi podnositelju zahtjeva ne vodi kazneni postupak za kaznena djela, ne starije od tri mjeseca,

 • presliku vjerodostojne dokumentacije kojom dokazuje da je u razdoblju od dvije godine prije podnošenja zahtjeva provela najmanje pet humanitarnih akcija, odnosno manje ako su akcije trajale ukupno najmanje 180 dana ili rješenje kojim joj je odobreno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na temelju Zakona o humanitarnoj pomoći (NN 128/10.).    

 

 

Stalni prikupljač humanitarne pomoći obvezan je voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći te dostavljati izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći nadležnom uredu jednom godišnje do kraja siječnja tekuće godine za prethodnu godinu.             

 

 

ORGANIZIRANJE HUMANITARNIH AKCIJA

Humanitarna akcija je vremenski ograničeno, organizirano prikupljanje humanitarne pomoći za određenog korisnika, odnosno korisnike ili za definiranu svrhu.

Humanitarnu akciju, nakon izvršnosti rješenja ovog Ureda kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, mogu provesti:

 • stalni prikupljači humanitarne pomoći,

 • neprofitne pravne osobe koje nemaju rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, profitne pravne osobe i fizičke osobe.

 

 

Humanitarna akcija ne može trajati duže od 90 dana. 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije podnosi se na propisanom obrascu najmanje petnaest dana prije planiranog početka humanitarne akcije.

Organizator humanitarne akcije dužan je prilikom provedbe i oglašavanja humanitarne akcije na odgovarajući način javno istaknuti logotip humanitarne akcije.

Organizator humanitarne akcije dužan je prikupljena financijska sredstva voditi na računu za humanitarnu akciju, a prikupljenu humanitarnu pomoć u naravi dodijeliti korisniku što je prije moguće.

Organizator humanitarne akcije dužan je nadležnom uredu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije povezane s provedenom humanitarnom akcijom.

 

Organizator humanitarne akcije dužan je pribaviti:

 • Suglasnost osobe za koju se organizira humanitarna akcija (samo kada se humanitarna akcija organizira za pojedinca).

 

 

Neprofitna pravna osobe kojoj je odobreno stalno prikupljanje i

pružanje humanitarne pomoći dužna je pribaviti:

 

 1. plan provođenja humanitarne akcije,
 2. plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći s kriterijima raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika,
 3. dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju.

 

Neprofitna pravna osoba koja nema rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje humanitarne pomoći, te profitna pravna osoba dužna je pribaviti:

 

 1. potvrdu porezne uprave o izvršenoj obvezi plaćanja dospjelih poreznih obveza, te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od osam dana,
 2. plan provođenja humanitarne akcije,
 3. plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći s kriterijima raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika,
 4. dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju,
 5. uvjerenje da se protiv pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca.

 

Fizička osoba dužna je pribaviti:

 1. potvrdu porezne uprave o izvršenoj obvezi plaćanja dospjelih poreznih obveza, te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od osam dana,
 2. plan provođenja humanitarne akcije,
 3. plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći s kriterijima raspodjele pomoći ako se radi o više korisnika,
 4. dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju,
 5. uvjerenje da se protiv fizičke osobe ne vodi kazneni postupak ne starije od tri mjeseca.

Pismena i radnje u svezi sa stalnim prikupljanjem i pružanjem humanitarne pomoći te organiziranjem humanitarnih akcija su oslobođena upravnih pristojbi prema članku 9. stavak 2. točka 25. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/2016.).

 

Odgovorna služba:

 • Služba za društvene djelatnosti 

 • Odjel za društvene djelatnosti

   

 

 OBRASCI:

Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći

Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći

Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći

 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije

Plan provođenja humanitarne akcije

Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

 

Trogodišnji program rada

Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304