Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Pravni izvori

Matičarstvo i državljanstvo

 • Zakon o državnim maticama („Narodne novine“, br. 96/93. i 76/13.)
 • Obiteljski zakon („Narodne novine“, br. 103/15.)
 • Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih („Narodne novine“, br. 26/08. i 76/13.)
 • Uredba o područjima matičnih ureda(„Narodne novine“, br. 2/98.)
 • Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica („Narodne novine“, br. 91/13.)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku Potvrde za sklapanje braka („Narodne novine“, br. 67/17.)
 • Pravilnik o obrascu potvrde o smrti („Narodne novine“, br. 46/11.)
 • Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu („Narodne novine“, br. 48/94.)
 • Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, br. 67/17.)
 • Odluka o visini naknade za sklapanje braka izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena („Narodne novine“, br. 77/17.)
 • Pravilnik o obrascima za dostavljanje statističkih podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike („Narodne novine“, br. 3/00.)
 • Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, br. 115/16.)
 • Uredba o tarifi upravnih pristojbi („Narodne novine“, br. 8/17., 37/2017., 129/2017. i 18/2019.)
 • Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti („Narodne novine“, br. 10/74.)
 • Zakon o nasljeđivanju („Narodne novine“, br. 48/03., 163/03., 35/05., 127/13., 33/15. i 14/19.)

 

Upravni postupak

 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09.)

 

Osobno ime

 • Zakon o osobnom imenu („Narodne novine“, br. 118/12. i 70/17.)


Zaštita osobnih podataka

 • Zakon o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“, br. 103/03.118/06., 41/08.130/11. i 106/12.)
 • Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka („Narodne novine“, br. 139/04.)


Pravo na pristup informacijama

 • Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13.85/15.)

Državljanstvo

 • Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“, br. 53/91., 70/91.28/92.113/93. i 4/94. – ispravak odluke USRH, 130/11.110/15.)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o državljanstvu, obrascu i cijeni obrasca domovnice („Narodne novine“, br. 113/16. i 9/17.))


Prebivalište

 • Zakon o prebivalištu („Narodne novine“, br. 144/12.158/13.)

Osobni identifikacijski broj

 • Zakon o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, br. 60/08.)
 • Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju („Narodne novine“, br. 1/09.117/10.125/13.31/15., i 1/17.)

 

Matični broj

 • Zakon o matičnom broju („Narodne novine“, br. 9/92  i 66/02.)

 

Legalizacija isprava i međunarodni ugovori

 • Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima („Narodne novine“, br. 53/91.88/01.)
 • Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu („Narodne novine“, br. 53/91.)

 

Višestrani ugovori

 • Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (Službeni list FNRJ 10/1965, tekst Konvencije objavljen u Međunarodni ugovori NN, 11/11)
 • Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori 1967. godine)
 • Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, broj 8/1991)
 • Bečka konvencija o konzularnim odnosima (Međunarodni ugovori NN, 12/93)
 • Konvencija o pravima djeteta (Službeni list SFRJ 15/1990)
 • Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka (NN Međunarodni ugovori 04/05)
 • Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN Međunarodni ugovori 18/97) 

Dvostrani ugovori

 • Ugovor s Alžirom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 31. 03. 1982.
 • Ugovor s Austrijom o uzajamnom pravnom prometu od 16. 12. 1954.
 • Ugovor s Belgijom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. 09. 1971.
 • Sporazum s Vladom Bosne i Hercegovine i Vladom Federacije Bosne i Hercegovine o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 26. 02. 1996.
 • Ugovor s Bugarskom o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. 03. 1956.
 • Ugovor s Ciprom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 19. 09. 1984.
 • Ugovor s Češkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s Francuskom o izdavanju isprava o osobnom stanju i oslobođenju od legalizacije od 29. 10. 1969.
 • Ugovor s Irakom o pravnoj suradnji od 1987. godine
 • Ugovor s Grčkom o uzajamnim pravnim odnosima od 18. 06. 1959.
 • Ugovor s Italijom o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 03. 12. 1960.
 • Ugovor s Libijom o konzularnim odnosima od 01. 07. 1981.
 • Ugovor s Mađarskom o uzajamnom pravnom prometu od 07. 03. 1968.
 • Ugovor s Republikom Makedonijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima iz 1995.
 • Ugovor s Mongolijom o pružanju pravne pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima 08. 06. 1981.
 • Ugovor s Poljskom o pravnom prometu u građanskim i kaznenim stvarima od 06. 02. 1960.
 • Ugovor s Rumunjskom o pravnoj pomoći od 18. 10. 1960.
 • Ugovor sa Slovačkom o reguliranju pravnih odnosa u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 20. 01. 1964.
 • Ugovor s republikom Slovenijom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 07. 02. 1994.
 • Ugovor sa Srbijom i Crnom Gorom o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima od 15. 09. 1997.
 • Ugovor s Rusijom o pravnoj pomoći u građanskim, obiteljskim i kaznenim stvarima od 24. 02. 1962.
 • Ugovor s Turskom o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 10. 02. 1999.
 • Ugovor sa Svetom Stolicom o suradnji na području odgoja i kulture od 1997.
 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304