Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Kolektivni ugovori

Za evidenciju  i ovjeru kolektivnih ugovora i njihovih promjena nema propisanog obrasca zahtjeva. Zahtjev je u slobodnom obliku i prilažu mu se najmanje 2 (dva) primjerka kolektivnog ugovora ili aneksa. Podnositelj zahtjeva bi trebala biti ona stranka koja je prva navedena u kolektivnom ugovoru prema Pravilniku o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (NN 32/15).

 

Upravna pristojba ne naplaćuje se na spise i radnje u svezi sa zasnivanjem radnog odnosa i ostvarivanjem prava iz radnog odnosa prema članku 9. stavak 2. točka 22. Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/2016).

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304