Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Pristup informacijama

 

Zakon o pravu na pristup informacijama (''Narodne novine'', broj: 25/13 i 85/15) propisuje da su tijela javne vlasti obvezna na internetskim stranicama objaviti na lako pretraživ način:

 1. 1. zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada,
 2. 2. opće akte i odluke koje donose, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje,
 3. 3. nacrte zakona o drugih propisa te općih akata koje donose, sukladno odredbama članka 11. ovog Zakona,
 4. 4. godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada tijela javne vlasti,
 5. 5. podatke o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna,
 6. 6. informacije i dodijeljenim potporama, bespovratnima sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa,
 7. 7. informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika tijela i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt,
 8. 8. zapisnike i zaključke sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz njihove nadležnosti,
 9. 9. informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora,
 10. 10. obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju,
 11. 11. registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz njihove nadležnosti i načinu pristupa
 12. 12. obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje,
 13. 13. visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. ovog Zakona
 14. 14. najčešće tražene informacije
 15. 15. ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim aktivnostima).

 

Tijela javne vlasti dužna su dokumente iz točaka 2., 3. i 4. dostaviti u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 124/15) radi njihove trajne dostupnosti i ponovne uporabe informacija  bez odgađanja, a najkasnije u roku od 5 dana od dana izrade dokumenta odnosno njegove objave na internetu.

 

Zahtjev za pravo na pristup informacijama može se podnijeti usmeno ili putem pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji kojom raspolaže Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji može se podnijeti:

 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nadležno tijelo dužno je o zahtjevu odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njen ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije putem propisanog obrasca.

O zahtjevu za dopunu odnosno ispravak informacije tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

 

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu upotrebu informacija u komercijalne i nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija nositelj mora navesti, osim podataka koje mora sadržavati i zahtjev za pristup informacijama, informacije koje želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija, kao i svrhu korištenja informacija (komercijalna ili nekomercijalna). O zahtjevu tijelo javne vlasti odlučuje u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

 

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od podnositelja zahtjeva naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (''Narodne novine'', broj: 12/14 i 15/14).

 

Za sve informacije možete kontaktirati službenice za informiranje.

Kontakt podaci:

Petra Dumbović, telefon 044 500-032

Mirjana Anišić, telefon 044 500-135

e-mail sluzbenica.za.informiranje@udu-smz.hr

 

OBRASCI

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304