Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak
Telefon: 044 500-094
Telefax: 044 500-024
Radno vrijeme: od 7,30 – 15,30 sati
- u periodu od 15. lipnja do 31. kolovoza: od 7,00 – 15,00 sati
- prijem stranaka: od 8,00 – 14,00 sati
- dnevni odmor: 11,00 – 11,30 sati
 

Voditeljica Službe: Ivana Pavičić, mag. iur.

E-pošta: sluzba-gospodarstvo@udu-smz.hr


Unutarnje ustrojstvene jedinice Službe za gospodarstvo: 

 1. Odjel za gospodarstvo, promet i poljoprivredu
  Voditeljica Odjela: Nada Gobac, dipl. oec.
  Tel. 044 500-051      E-pošta: odjel-gospodarstvo@udu-smz.hr
 2. Odjel za stambeno zbrinjavanje i obnovu
  Voditeljica Odjela:  Marina Milković, dipl. inž.
  Tel. 044 500-056      E-pošta: odjel-stambeno.zbrinjavanje@udu-smz.hr
 3. Odjel za imovinsko-pravne poslove
  Voditelj Odjela:  
  Tel. 044 500-094      E-pošta: odjel-imovinsko.pravni.poslovi@udu-smz.hr

 

Odjel za gospodarstvo, promet i poljoprivredu obavlja upravne i stručne poslove iz područja koja se odnose na obrt, sporedna zanimanja, domaće radinosti, trgovinu, ugostiteljstvo, turizam, promet i poljoprivredu:

 • utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za prodajne objekte sukladno Zakonu o trgovini
 • obrt, sporedna zanimanja, domaće radinosti i vođenje obrtnog registra, zbirki i knjiga
 • izdavanje izvadaka iz obrtnog registra
 • izdavanje EU potvrda za obrt
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta i uvjeta za ugostiteljstvo i turizam i upis u upisnik
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta i uvjeta za kategoriju smještajnih objekata i upis u upisnik
 • izdavanje odobrenja za pružanje usluga turističkih vodiča i upis u upisnik turističkih vodiča
 • utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za dadilje
 • izdavanje odobrenja za obavljanje pogrebničke djelatnosti
 • izdavanje znaka pristupačnosti za vozila invalida i upis u upisnik
 • utvrđivanje naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta i upis u upisnik
 • registracija proizvođača božićnih drvaca i upis u upisnik
 • poslovi izdavanja dozvola za krčenje tj. čistu sječu šume
 • izdavanje licencija i izvoda licencije za vozila za prijevoz putnika i tereta u unutarnjem  cestovnom prometu i upis u upisnik i registar
 • izdavanje licencije za obavljanje autotaksi prijevoza
 • izdavanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 • izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga
 • izdavanje potvrde i izvoda potvrde za vozila za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe

 

 

Odjel za stambeno zbrinjavanje i obnovu obavlja upravne i stručne poslove iz područja stambenog zbrinjavanja, statusnih prava i obnove, koji se odnose na: 

 • rješavanje u prvom stupnju po zahtjevima/prijavama stranaka i po službenoj dužnosti za stambeno zbrinjavanje
 • rješavanje po zahtjevima žrtava nasilja u obitelji
 • rješavanje u prvom stupnju po zahtjevima stranaka i po službenoj dužnosti o priznavanju statusa povratnika
 • provođenje revizije statusa povratnika, prognanika i izbjeglica
 • obnova, potpora za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata
 • povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata
 • prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu
 • naknada materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demostracija
 • izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu

 

 

Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- izvlaštenje nekretnina (potpuno izvlaštenje i nepotpuno izvlaštenje), sukladno odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade ("Narodne novine", br. 74/14 i 69/17), odnosno Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94, 35/94-ispr., 112/00-Odluka USRH, 114/01, 79/06, 45/11 i 34/12) za prethodno pokrenute postupke, što uključuje:

 • davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji;
 • osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje (nalaz i mišljenje vještaka i dr.);
 • izradu prijedloga za upis zabilježbe postupka izvlaštenja nadležnom općinskom sudu;
 • određivanje naknade za izvlaštenu nekretninu kod potpunog izvlaštenja, te
 • određivanje naknade za umanjenje tržišne vrijednosti nekretnine kod nepotpunog izvlaštenja;

- provođenje započetih postupaka eksproprijacije u kojima nije do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94), odnosno do 18. veljače 1994. godine, donijeto konačno rješenje i postupke određivanja naknade u kojima nije donijeta pravomoćna odluka ili ako ta rješenja, odnosno odluke budu poništene ili ukinute;

- naknađivanje oduzete imovine, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), u odnosu na:

 • izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište, poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište;
 • stambene i poslovne zgrade, odnosno idealne dijelove takvih zgrada, te stanove i poslovne prostorije kao posebne dijelove zgrade, odnosno idealne dijelove tih posebnih dijelova zajedno s pripadajućim zemljištem;
 • poduzeća, te
 • pokretnine;

- prijenos zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), što uključuje:

 • primanje na zapisnik izjave vlasnika (neizgrađenog) građevinskog zemljišta o prijenosu toga zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, te
 • sporazumno određivanje naknade za predmetno zemljište.
 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304