Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

Predstojnica

Silvija Desić Basarić, mag. iur.

Adresa: Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak

Telefon: 044 500-001

Telefax: 044 500-024

E-pošta: predstojnica@udu-smz.hr 

 

Za obavljanje poslova državne uprave u više upravnih pod­ruč­ja na području jedinice područne (regionalne) samouprave us­tro­jeni su uredi državne uprave čije se unutarnje ustrojstvo uređuje ured­bom Vlade.

Radom ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave upravlja predstojnik.

Ured državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave obavlja upravne i druge stručne poslove u upravnim područjima za koja je ustrojen, a osobito:

1. neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu,

2. rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave,

3. provodi upravni, odnosno inspekcijski nadzor,

4. prati stanje u svom djelokrugu, te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima.

 

 

Prijava neetičnog postupanja državnih službenika putem besplatnog telefona

Radno vrijeme:
od ponedjeljka do petka
Od 10 do 14 sati

Broj besplatnog telefona:
0800 0304